Obchodní podmínky

v souladu s ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Prodávající:

Mgr. Jana Dohnalová
Podomí 11
683 04 Drnovice
IČ: 72389451
neplátce DPH
tel: +420 607602848
e-mail: info@janadohnalova.cz

(dále také jen „prodávající“).

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro nákup zboží a služeb od prodávajícího a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím je fyzická osoba, která se zabývá výrobou a prodejem textilních výrobků, vytvářením a prodejem návodů a vedením kurzů v oblasti rukodělné tvorby – jak živých tak online kurzů.

Kupujícím je osoba, která zakoupila některý z produktů, které prodávající nabízí.  

2. Uzavření kupní smlouvy

Uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím probíhá u hmotných výrobků odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího.

U návodů a kurzů dochází k uzavření kupní smlouvy přijetím zveřejněné nabídky kupujícího na stránce www.janadohnalova.cz, či na sociálních sítích. K přijetí nabídky kupujícím dochází buď odesláním elektronické zprávy s oznámením, že kupující chce zakoupit nabízený návod či se přihlašuje do živého kurzu, v případě online kurzů a návodů také vyplněním elektronické přihlášky příslušné pro daný kurz.

V případě nákupu zboží, návodů či kurzů přes e-shop, dochází k uzavření smlouvy doručením objednávky prodávajícímu.

3. Kupní cena a její úhrada

3.1. Kupní cena je uvedena u každého nabízeného produktu. V případě zboží, které není v nabídce e-shopu a prodávající jej vyrábí na základě dispozic kupujícího, je cena určena individuálně dohodou smluvních stran.

3.2. Kupující je povinen do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy uhradit kupní cenu zboží. V případě, že se jedná o výrobu zboží na zakázku, mohou se strany dohodnout na úhradě zálohy ve výši nejméně 50 % ceny zboží do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy s tím, že zbývající část ceny bude uhrazena po dokončení zboží, nejpozději v okamžiku předání zboží.

Kupní cenu kurzu je kupující povinen uhradit do 7 dnů ode dne přihlášení do kurzu, nedohodnou-li se strany jinak.

Platba probíhá bezhotovostně bankovním převodem. Všechny údaje potřebné k platbě obdrží kupující po uzavření kupní smlouvy prostřednictvím el. pošty. Dochází-li k osobnímu předání zboží, je možná úhrada kupní ceny či její části i v hotovosti.

V případě, že kupující kupní cenu v této lhůtě neuhradí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3 V případě nákupu zboží přes e-shop může kupující zboží hradit také prostřednictvím platební brány.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platební brána umožňuje platit formou online bankovního převodu, což je platba prostřednictvím internetového bankovnictví s okamžitým potvrzením úhrady.

Proces platby

  1. Ze seznamu bank si zákazník vybere svou banku.
  2. Po výběru banky má zákazník možnost zaplatit platbu prostřednictvím QR kódu, nebo klikne na „Zaplatit v internetovém bankovnictví“ a je přesměrován do internetového bankovnictví.

  3. Po přihlášení do online bankovnictví se mu zobrazí předvyplněný platební příkaz. V tomto příkazu nemá zákazník možnost měnit částku, variabilní symbol ani banku příjemce.
  4. Po zaplacení dojde k přesměrování zákazníka zpět do e-shopu.
  5. Pokud zákazník nenajde svou banku mezi online bankovními převody, zvolí metodu ostatní banky.
  6. Poté se mu zobrazí platební údaje k platbě jako číslo účtu protistrany, částka a variabilní symbol.
  7. Zákazník se přihlásí do svého internetového bankovnictví. Zde zadá údaje, které zobrazila platební brána.
  8. V případě, že zákazníkův mobil podporuje čtení QR kódů, může zákazník zaplatit pomocí QR platby.
  9. Po zadání údajů k platbě nebo jejich načtení přes QR kód je možné platbu potvrdit.
  10. Po zaplacení dojde k přesměrování zákazníka zpět do e-shopu

3.3. Požaduje-li kupující vystavení faktury (platí pro případy, kdy není faktura vystavená automatickým systémem při nákupu přes e-shop), zašle prodávajícímu elektronickou formou své fakturační údaje a prodávající vystaví kupujícímu fakturu v el. podobě. V takovém případě běží lhůta splatnosti dnem doručení faktury kupujícímu.

4. Dodání zboží

4.1. Zboží dodá prodávající kupujícímu v dohodnuté lhůtě. Hmotné výrobky odešle prodávající kupujícímu dohodnutým způsobem (dohodnutý dopravce, osobní předání apod.). Náklady na přepravu budou připočteny k ceně zboží.

V případě kurzů je doba, ve které kurz probíhá, stanovená ve vypsaných podmínkách příslušného kurzu. Není-li u kurzu uvedena konkrétní doba, je kurz přístupný kdykoliv a kupující k němu získává přístup bez zbytečného odkladu po uhrazení kupní ceny.

Prodávající je povinen doručit kupujícímu všechny údaje (o skupině na FB či webu, kde kurz probíhá s nezbytnými údaji pro přihlášení) potřebné k tomu, aby se mohl kupující kurzu zúčastnit. Pro kurz probíhající v FB skupině (skupina na sociální síti Facebook) je nutné aktivní přihlášení kupujícího do skupiny. Bez tohoto aktivního přihlášení, které není v moci prodávajícího, nemůže prodávající zajistit přístup kupujícího do skupiny a tato neaktivita nedává kupujícímu žádné právo na odstoupení od smlouvy.

Jedná-li se o živý kurz, probíhá plnění smlouvy na místě uvedené ve vypsaných podmínkách kurzu.

5. Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

5.1. Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Toto právo se vztahuje na hmotné výrobky, a to pouze na ty, které nebyly upraveny na základě požadavku kupujícího. Odstoupení tedy není možné v případě, že zboží je vyrobeno pro kupujícího na zakázku, tzn. je vyrobené podle přání kupujícího nebo podle jeho přání nějakým způsobem upraveno.

Od smlouvy o účasti v online kurzu je možné odstoupit nejpozději poslední den před zahájením kurzu, v případě kurzů přístupných kontinuálně, nejpozději před doručením vstupních údajů do členské sekce na webu prodávajícího. Stejné podmínky platí pro online Klub textilního tvoření.

Od smlouvy o účasti v živém kurzu je možné odstoupit nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Od smlouvy na dodání návodů je možné odstoupit před dodáním návodu. Po jeho dodání již od smlouvy není možné odstoupit. Jedná-li se o videonávod umístěný v členské sekci na webu prodávajícího, může kupující od smlouvy odstoupit nejpozději před dodáním přístupových údajů do členské sekce.

K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno „Oznámení od odstoupení od smlouvy“ (formlulář viz níže) na el. adresu info@janadohnalova.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………………………….

Datum objednání zboží……………………..

Datum obdržení zboží ……………………..

Jméno a příjmení kupujícího: ……………………………..

Adresa kupujícího: ……………………….

Datum: …………………………………

5.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to bez známek užívání či opotřebení. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

5.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

5.4. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy na poskytnutí služeb (kurzy, návody), vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 7 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

6. Reklamační řád

U hmotných výrobků (nevztahuje se na návody a kurzy) poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Neoprávněná reklamace nemá žádný vliv na délku a běh záruční doby. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na běžné opotřebení a vady vzniklé užíváním zboží či na vady vzniklé nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím či nesprávnou údržbou. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vnějšími vlivy.

Reklamace

6.1. V případě, že se na zboží objeví vada, kterou kupující považuje za záruční vadu, upozorní na ni písemně el. poštou prodávajícího s uvedením jejího popisu, je-li to možné, pak i s fotografií vady. Účelem této komunikace je předcházet zasílání zboží k reklamaci, ačkoliv se o nejedná o záruční vadu a úsporu nákladů kupujícího.

6.2. Dohodnou-li se strany na tom, že se jedná o záruční vadu, nebo trvá-li prodávající na skutečnosti, že se jedná o záruční vadu, pak prodávající odešle řádně zabalené zboží na adresu prodávajícího. Jakékoliv škody či jiné náklady vzniklé v důsledku přepravy zboží, jdou k tíži kupujícího, který je řeší s příslušnou přepravní společností.

6.3. Po obdržení reklamovaného zboží prodávající zboží prohlédne a jedná-li se o záruční vadu, provede nápravu, v opačném případě reklamaci odmítne a vrátí zboží kupujícímu. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího el. poštou.

6.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

6.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

6.6. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

6.7. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

6.8. Vzhledem k tomu, že zboží dodávané prodávajícím má charakter jedinečnosti, tzn. každý kus je originálem, nelze v mnoha případech vadnou věc nahradit věcí novou. V takovém případě je výměna věci možná jen na základě dohody smluvních stran. Právo na volbu odstoupení od smlouvy zůstává kupujícímu zachováno.

7. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (
www.coi.cz).
Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Změna obchodních podmínek
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek 

9. Reference

Všechny recenze uvedene na webu janadohnalova.cz jsou ověřené, tzn. pocházejí od zákazníků, kteří prošli příslušným kurzem nebo si zakoupily návod či předplatné Klubu textilního tvoření. 

Dotazník, ze kterého jsou reference získané, je odeslaný pouze skutečným nakupujícím. U referencí získaných z jiných zdrojů (např. stránka na FB https://www.facebook.com/janadohnalova.textileartist) porovnávám, zda se osoby poskytující referenci účastnily kurzu nebo zakoupily jiné produkty. 

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 5. 10. 2023.